vyrezávaný vtáčik
Zdroj: Unsplash.com

Kompromis je len 50% výhra pre každú stranu, ale môže byť dobrým výsledkom sporu, ak sa bolesť z pretrvávajúceho konfliktu a nezlučiteľnosť názorov stala neznesiteľnou, a preto sa najlepším riešením situácie ukázalo ukončenie vzťahu. Aby sa stalo definitívnym, väčšinou je ešte potrebné, aby si strany navzájom vysporiadali spoločné záležitosti. V tomto zložitom procese je však potrebná vzájomná komunikácia, ktorá si tak vyžaduje pomoc tretej strany.

Lepší vrabec v hrsti, ako holub na streche. A čo holubica mieru?

Mediácia je mimosúdnym riešením sporov. Úlohou mediátora, podobne ako kouča v prípade vzťahového koučingu, je však iba manažovať komunikáciu dvoch strán, a to tak, aby si vzájomne sami nastavili podmienky fungovania do budúcnosti, a vyhli sa tak riešeniu, ktoré stanoví ako autorita súd, a s ktorým by sa nemuseli stotožniť vôbec.

„Mier je sloboda, založená na uznaní práv každého človeka.“ Marcus Tullius Cicero

Výsledkom mediácie je písomná dohoda, ktorá je pre obe strany právne záväzná. Vo forme notárskej zápisnice sa stáva riadnym exekučným titulom, teda ekvivalentom k právoplatnému súdnemu rozhodnutiu, alebo môže poslúžiť ako podklad pre rozhodovanie súdu v prípadoch, keď je podľa Zákona o mediácii predpísané schválenie dohody súdom, napr. pri úprave výkonu rodičovských práv a povinností.

Princípy mediácie predstavujú vhodný spôsob riešenia rôznorodých sporov, od rodinných, susedských, pracovných a iných občianskoprávnych sporov, až po spory obchodné.

V súčasnosti službu mediácie neposkytujem.

Pre bližšie informácie ma kontaktujte prostredníctvom formulára tu.